معرفی

مشخصات فردی

ژاله صابرنژاد

نام - نام خانوادگی : ژاله   صابرنژاد

پست الکترونیکی : j_sabernejad@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معماری
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- عضوهیأت علمی رسمی _ قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب با18 سال سابقه فعالیت رسمی آموزشی - پژوهشی دانشگاهی -  استادیار پایه 16  

- عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب 1392 تاکنون.

- عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1391 تا 1392.

- مدیر گروه کارشناسی معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب (1387 1388)

- نماینده پژوهشی گروه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

- استادمدعو دانشگاه علم وصنعت ایران دانشکده معماری وشهرسازی گروه معماری پایدار (1384 1385)

- استاد مدعو دانشگاه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهیواحد تهران (13791383)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی معماری شارستان 1386 تا 1390.

-   عضوهیأت تحریریه و مدیر بخش معماری مجله عمران دانشگاه صنعتی شریف.

-عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب 1392 تاکنون.

 

- عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1391 تا 1392.تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی تمام وقت

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-06-01

ژاله صابرنژاد
ژاله صابرنژاد

محل خدمت :
    دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^